Specializări

Descrierea succintă a calificării:

Asistenții medicali generaliști oferă tratament, asistență și servicii de îngrijire pentru persoanele care au nevoie de îngrijire medicală ca urmare a efectelor îmbătrânirii, rănirii, bolilor sau altor insuficiențe fizice ori mentale sau eventualelor riscuri asupra sănătății. Aceștia își asumă responsabilitatea pentru planificarea și gestionarea îngrijirii pacienților, inclusiv supravegherea altor lucrători de îngrijire a sănătății, lucrând în mod autonom sau în echipe cu medici și cu alte persoane în aplicarea practică a măsurilor preventive și curative.

Profesia de asistent medical generalist, conform Standardului ocupațional (SO), se referă la activitatea de asistare a bolnavilor, pe probleme de medicină generală, presupunând competențe legate de efectuarea investigațiilor clinice, paraclinice și a explorărilor funcționale necesare evaluării stării de sănătate. Potrivit OUG 144/2008 modificată și completată cu LEGEA Nr. 278/2015 activitățile exercitate cu titlul profesional de asistentul medical generalist ca urmare a însușirii competențelor de bază în cursul formării profesionale de nivel postliceal sunt:

 1. stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate și furnizarea serviciilor de îngrijiri generale de sănătate, de natură preventivă, curativă și de recuperare;
 2. administrarea tratamentului, conform prescripțiilor medicului;
 3. protejarea și ameliorarea sănătății;
 4. elaborarea de programe și desfășurarea de activități de educație pentru sănătate;
 5. facilitarea acțiunilor pentru protejarea sănătății în grupuri considerate cu risc;
 6. participarea la protejarea mediului ambiant;
 7. întocmirea de rapoarte scrise referitoare la activitatea specifică desfășurată;
 8. organizarea și furnizarea de servicii de îngrijiri de sănătate comunitară;
 9. participarea asistenților medicali generaliști abilitați ca formatori, la pregătirea teoretică și practică a asistenților medicali generaliști în cadrul programelor de educație continuă;
 10. pregătirea personalului sanitar auxiliar;
 11. desfășurarea de activități de educație în instituții de învățământ pentru pregătirea viitorilor asistenți

Programul de formare al asistentului medical generalist include 4.600 de ore de formare teoretică şi clinică, perioada de formare teoretică reprezentând cel puţin o treime, iar cea de formare clinică cel puţin jumătate din perioada de formare și are o durată de 3 ani de studii, forma de învăţământ cu frecvenţă (zi).

Formarea teoretică se defineşte ca fiind partea din formarea de asistent medical generalist prin care asistenţii medicali formaţi dobândesc cunoştinţele, abilităţile şi competenţele profesionale necesare. Formarea teoretică este asigurată de personalul didactic calificat în materie de asistenţă medicală, precum şi de alte persoane competente, în cadrul universităților, al instituțiilor de învățământ superior de nivel recunoscut ca echivalent sau în cadrul școlilor postliceale de asistenți medicali sau prin programe de formare profesională pentru asistenți medicali.

Formarea clinică se defineşte ca fiind partea din formare prin care asistentul medical generalist învaţă, în cadrul unei echipe, în contact direct cu un individ sănătos sau bolnav şi/sau cu o colectivitate, să organizeze, să acorde şi să evalueze asistenţa medicală global necesară, pe baza cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dobândite. Asistentul medical generalist format învaţă nu numai să lucreze în echipă, ci şi să coordoneze o echipă şi să organizeze asistenţa medicală globală, inclusiv educaţia sanitară a indivizilor şi a grupurilor mici în cadrul instituţiilor sanitare sau al colectivităţii. Această formare se desfășoară în spitale și în alte instituții sanitare, precum și în colectivitate, inclusiv servicii de îngrijire medicală la domiciliu, sub responsabilitatea asistenților profesori și cu cooperarea și asistența altor asistenţi calificați. Este o instruire coordonată. Învățământul clinic (stagiilede practică) trebuie să aibă ca obiect toate aspectele rolului de asistent în materie de îngrijiri de sănătate la acest nivel, incluzând prevenirea bolii, educația sanitară, precum şi îngrijirile de sănătate de primă urgență, de reanimare şi de transfuzie sanguină. În determinarea locurilor de stagiu trebuie să se țină seama de următorii factori: trebuie să existe un personal calificat suficient de numeros pentru a asigura o calitate satisfăcătoare a îngrijirilor de sănătate la nivel de asistent; trebuie să existe condiții satisfăcătoare în materie de sedii şi de material utilizate pentru îngrijirea bolnavilor. În toate serviciile în care elevii asistenți sunt repartizați în cursul formării lor practice trebuie să existe în orice moment cel puțin un asistent cu diplomă care poate asigura supravegherea şi suficient personal de alte categorii pentru a evita ca elevului să i se încredințeze sarcini fără valoare educativă pentru el. Asistenții cu diplomă din serviciile acreditate ca teren de stagiu trebuie să colaboreze la supravegherea şi formarea elevilor aflați sub responsabilitatea profesorilor instructor de practică din școală.

Programul de studii cuprinde următoarele două părţi:

A. Instruire teoretică B. Instruire clinică
a)  Asistenţă medicală:

Ø  Etica profesională și multiculturalitate

Ø  Principii generale de sănătate şi asistenţă medicală

Ø  Principii de asistenţă medicală în materie de:

o   Medicină generală şi specialităţi medicale;

o   Chirurgie generală şi specialităţi chirurgicale;

o   Urgențe medico-chirurgicale și terapie intensivă

o   Puericultură şi pediatrie;

o   Epidemiologie și boli infecțioase

o   Igiena şi îngrijirea mamei şi a nou-născutului;

o   Neurologie, sănătate mintală şi psihiatrie;

o   Geriatrie și îngrijirea persoanelor vârstnice.

Asistenţă medicală în materie de:

Ø  medicină generală şi specialităţi medicale;

Ø  chirurgie generală şi specialităţi chirurgicale;

Ø  îngrijirea copiilor şi pediatrie;

Ø  igiena şi

îngrijirea mamei şi a nou- născutului;

Ø  sănătate mintală şi psihiatrie;

Ø  geriatrie și îngrijirea persoanelor vârstnice;

Ø  îngrijiri

comunitare;

Ø  îngrijiri la domiciliu

b)  Ştiinţe fundamentale:

Ø  Anatomia şi fiziologia omului

Ø  Microbiologie, virusologie şi parazitologie

Ø  Biofizică și imagistică medicală

Ø  Biochimie

Ø  Nutriție și dietetică

Ø  Igienă, prevenirea și controlul infecțiilor

Ø  Educaţie pentru sănătate

Ø  Farmacologie

c)  Ştiinţe sociale:

Ø  Sociologie și antropologie

Ø  Psihologie generală și medicală

Ø  Pedagogie

Ø  Management și legislaţia sanitară

Ø  Cercetare

Ø  Comunicare în limbă modernă

Ø  Statistică și informatică

Instruirea teoretică se face în mod echilibrat şi coordonat cu instruirea clinică, astfel încât cunoştinţele şi competenţele să poată fi dobândite în mod corespunzător.

Directiva 2013/55/EU include un set de cunoștințe și competențe profesionale de bază, cerințe educaționale minimale pentru asistenții medicali generaliști.

Formarea asistentului medical generalist oferă garanția că profesionistul respectiv a dobândit următoarele cunoștințe și competențe:

 • cunoștințe cuprinzătoare despre științele ce stau la baza asistenței medicale generale, inclusiv o înțelegere suficientă a structurii organismului, funcțiilor fiziologice și comportamentului persoanelor sănătoase și bolnave, precum și a relațiilor dintre starea de sănătate și mediul fizic și social al ființei umane;
 • cunoștințe despre natura și etica profesiei, precum și despre principiile generale privind sănătatea și asistența medicală;
 • experiență clinică adecvată; această experiență este selectată pentru valoarea sa formatoare și dobândită sub supravegherea unui personal asistent calificat și în locuri în care numărul personalului calificat și echipamentele sunt adecvate pentru asistența medicală care trebuie acordată pacientului;
 • capacitatea de a participa la formarea practică a personalului medical și experiența colaborării cu acest personal;
 • experiența colaborării cu alți profesioniști din sectorul medical;

Calificarea de asistent medical generalist demonstrează că profesionistul în cauză este capabil să aplice cel puțin următoarele 8 competențe de bază:

 • competența de a diagnostica în mod independent asistența medicală necesară, pe baza cunoștințelor teoretice și clinice existente, și de a planifica, organiza și pune în aplicare asistența medicală în tratarea pacienților, pe baza cunoștințelor și competențelor dobândite, în vederea îmbunătățirii practicii profesionale;
 • competența de a colabora în mod eficient cu alți actori din sectorul sanitar, inclusiv prin participarea la formarea practică a personalului sanitar, pe baza cunoștințelor și competențelor dobândite;
 • competența de a oferi persoanelor, familiilor și grupurilor de persoane informații care să le permită să aibă un stil de viață sănătos și să se autoîngrijească, pe baza cunoștințelor și competențelor dobândite;
 • competența de iniția în mod independent măsuri imediate pentru menținerea în viață și de a aplica măsuri în situații de criză sau de catastrofă;
 • competența de a oferi în mod independent consiliere, indicații și sprijin persoanelor care necesită îngrijire și persoanelor apropiate;
 • competența de a asigura în mod independent calitatea îngrijirii medicale și evaluarea acesteia;
 • competența de a asigura o comunicare profesională exhaustivă și de a coopera cu membrii altor profesii din domeniul sănătății;
 • competența de a analiza calitatea asistenței acordate pentru a-și îmbunătăți practica profesională de asistent medical

Descrierea succintă a calificării:

Asistentul medical de farmacie este persoana care se ocupa cu prepararea medicamentelor magistrale și oficinale sau a altor produse de sănătate, eliberarea medicamentelor conform indicațiilor medicilor, vânzarea de produse cosmetice, dispozitive și aparatură medicală, articole pentru igiena personală.

Asistentul medical de farmacie:

 • va avea drept scop  asigurarea sănătății publice;
 • prima grijă în exercitarea profesiei sale va fii binele pacientului;
 • va informa pacientul asupra tuturor aspectelor legate de medicament, mod de administrare, dozele, timpul potrivit de administrare, durata tratamentului, contraindicații;
 • un bun asistent de farmacie își va actualiza permanent cunoștințele profesionale în concordanță cu progresele farmaceutice și medicale și apariția  de noi medicamente;

Asistentul medical de farmacie exercită următoarele activități:

 • eliberează la cerere sau pe baza rețetelor medicale, medicamente, produse farmaceutice și aparatura tehnico medicală;
 • recomandă modalitatea de administrare a produselor medicamentoase;
 • prepara rețete magistrale, oficinale, preparate galenice;
 • administrează stocurile de produse și asigură gestiunea unității farmaceutice;
 • păstrează și dezvoltă legăturile cu pacienții, medicii și furnizorii de medicamente;
 • întocmește documentele de evidență contabilă primară;

Descrierea succintă a calificării:

Asistentul medical de laborator efectuează diverse examinări biochimice şi bacteorologice pentru punerea în evidenţă a elementelor existente într-un produs patologic cert sau bănuit.

Sarcini principale:

• Efectuează analize chimice ale fluidelor corpului uman (sânge, urină, lichid cefalorahidian), utilizând microscopul sau aparatură de analiză automată, pentru a detecta anomaliile sau bolile;
• Manipulează şi reglează aparatura existentă în laborator, utilizată în analize cantitative şi calitative (spectrofotometre, calorimetre, fotometre cu flacără etc.);
• Analizează rezultatele în conformitate cu specificaţiile probelor sau aparatelor;
• Înregistrează rezultatele obţinute în registre specifice sau în computer;
• Elaborează, standardizează, evaluează şi modifică procedurile şi tehnicile de testare utilizate în laborator;
• Elaborează scheme, grafice şi rapoarte succinte privind procedurile de laborator utilizate;
• Primesc sau recoltează produsele de laborator (sânge, urină, probe biologice) respectând normele de recoltare şi stocare a probelor în condiţii aseptice;
• Analizează rezultatele testelor clinice pentru a se asigura că au fost respectate procedurile standard;
• Autoclavează şi apoi depozitează materialele infestate în recipiente specifice;
• Redactează buletinul de analiză şi oferă medicilor şi cercetătorilor informaţii despre rezultatele obţinute la testele de laborator;
• Pregătesc substanţele dezinfectante pentru suprafeţe şi mâini precum şi mesele pentru recoltare;
• Pregătesc materialele necesare recoltării probelor şi efectuării analizelor.

Descrierea succintă a calificării:

Asistentul medical de radiologie are drept competenţe principale: radiografierea pacientului, developarea filmelor, asistarea medicului la examenele de radiologie. De asemenea, aceastã funcţie presupune competenţe administrative, de organizare a propriei activitãţi şi de comunicare cu personalul medical şi cu pacienţii.

Activități specifice:

 • Realizarea corectă a radiografiilor, pozelor, CT-urilor etc. astfel încât să completeze dosarul pacientului și activitatea medicală;
 • Pregătirea pacientului și oferirea de instrucțiuni importante în realizarea corectă a imaginilor / radiografilor;
 • Trimiterea pe email și în softul dedicat, atât către medici, cât și către pacienți a imaginilor / radiografiilor;
 • Urmărirea programărilor în softul dedicat și respectarea timpului dedicat fiecărui pacient;
 • Profilul asistentului medical de radiologie ;
 • Deschidere de a învață și de a asimila protocolul intern și indicațiile primite în perioada de intregrare;
 • Atitudine și comportamente pozitive cu ajutorul cărora să relaționezi într-un mod constructiv și non-conflictual cu pacienții, angajații și colaboratorii clinicilor;
 • Dorința de perfecționare continuă validată prin acțiuni concrete și consevente de instruire și dezvoltare profesională și personală;
 • Rezistență la lucru sub presiune; inițiativa concretizată prin motivare și determinare în găsirea și aplicarea de soluții optime care să contribuie la prevenția sau depășirea obstacole întâmpinate.

Obiectivul principal al Programului de studii Balneofiziokinetoterapie și recuperare este de a forma specialiști cu înaltă calificare în servicii de asistență terapeutică din domeniul recuperării, al reabilitării fizice și funcționale. Scopul acestor servicii este prevenirea și tratamentul prin terapii specifice, și se adresează atât populației sănătoase (rolul profilaxiei fiind unanim recunoscut), cât și celei afectate (specialistul fiziokinetoterapeut având un rol important, complementar medicului specialist). El oferă studenţilor calitate excepţională în educaţie pentru a disemina cunoştinţe noi în domeniul activităţilor fizice şi posibilitatea de a aplica tehnici de terapie fizică, asistenţă kinetică şi profilactică precum şi recuperare motrică şi funcţională atât pentru pacienţi, cât şi pentru întreaga comunitate.

Instruirea teoretică se realizează în cabinete şi laboratoare tehnologice cu o bună dotare materială. Instruirea în laboratoare tehnologice şi instruirea practică în unităţi sanitare au o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii asistenţi medicali de balneofiziokinetoterapie şi recuperare.

BalneofizioKinetoterapia şi Recuperarea Medicală este o specializare deosebit de atractivă, fiind intens cerută pe piaţa muncii, pe plan intern şi european, în instituţiile medicale, în bazele de tratament şi recuperare în policlinici şi spitale, în staţiuni balneoclimaterice, cabinete şi servicii private de refacere şi recuperare, în instituţii de ocrotire şi asistenţă socială.

Specializarea va cuprinde module ca: hidrotermoterapia, masoterapia,  terapia cu curenţi de joasă, medie şi înaltă frecvenţă, fototerapia şi terapia prin câmpuri magnetice, elemente de reumatologie utilizate în recuperarea medicală, balneoclimatologia, pneumoterapia, terapia ocupaţională, kinetoterapia.

Oportunități de carieră:

 • Instituții Medicale
 • Clinici private
 • Baze de tratament din cadrul Spitalelor si Policlinicilor
 • Centre de recuperare
 • Stațiuni balneoclimaterice
 • Cabinete private de refacere și recuperare
 • Instituții de protecție și asistență socială
 • Cluburi sportive
 • Laboratoare de cercetare
 • Industria echipamentelor și aparaturii de recuperare
 • Colegii, universităţi, școli de sănătate, Ministerul Sănătăţii.

Durată: 3 ani

Cosmetica este arta și practica îngrijirii, păstrării și înfrumusețării corpului uman.

Urmarea unei postliceale de cosmetician oferă numeroase avantaje și oportunități pentru cei pasionați de industria frumuseții și îngrijirii pielii. Această formă de învățământ specializat oferă o pregătire cuprinzătoare în diverse aspecte ale cosmetologiei, pregătind elevii pentru o carieră într-un domeniu în continuă evoluție și cerere.

Unul dintre principalele avantaje ale urmării unei postliceale de cosmetician este că elevii învață o varietate de tehnici și proceduri de îngrijire a pielii, inclusiv curățare, exfoliere, hidratare, tratamente speciale și machiaj. Această pregătire practică și teoretică le oferă elevilor cunoștințele și abilitățile necesare pentru a răspunde nevoilor și preferințelor individuale ale clienților.

Pe lângă aspectele practice ale îngrijirii pielii, o postliceală de cosmetician oferă și cunoștințe în domenii conexe, cum ar fi anatomia și fiziologia pielii, chimia cosmeticelor, teoria culorilor și designul facial. Acest lucru îi pregătește pe elevi pentru a lucra în diverse medii și pentru a-și dezvolta o carieră în industria cosmetică.

Odată ce termină această specializare, absolvenții au diverse opțiuni pentru a-și începe cariera. Pot alege să lucreze într-un salon de înfrumusețare, într-un spa, într-un cabinet medical sau cosmetic, sau să își deschidă propriul lor business. De asemenea, pot alege să se specializeze în anumite domenii, cum ar fi tratamentele faciale, machiajul profesional sau tehnici avansate de îngrijire a pielii.

Meseria de cosmetician nu înseamna doar să execuți anumite proceduri, ci să întâlnești oameni noi în fiecare zi, să le înțelegi preocupările și așteptările. În plus, trebuie să le acorzi consultanță cu privire la îngrijirea de acasă și să elaborezi scheme de tratament personalizate, în concordanță cu necesitățile fiecărui tip de ten.

Dacă alegi să lucrezi în acest domeniu, ai avantajul de a lucra într-un mediu armonios, curat, cu produse profesionale de calitate. Ești înconjurat(ă) de profesioniști al căror scop este crearea sau menținerea frumuseții naturale, autentice.

În concluzie, urmarea unei postliceale de cosmetician poate fi o alegere excelentă pentru cei pasionați de domeniul frumuseții și îngrijirii pielii, oferindu-le oportunitatea de a-și urma pasiunea și de a-și construi o carieră satisfăcătoare și rentabilă într-un domeniu dinamic și în continuă creștere.

Durată: 2 ani

Un tehnician maseur este un specialist care oferă clienților servicii de masaj în scop terapeutic sau de menținere a sănătății. Masajul s-a practicat din cele mai vechi timpuri, chiar dacă la începuturi nu i se cunoșteau cu exactitate efectele fiziologice și medicale, însă i se recunoșteau și i se apreciau efectele benefice.

Masajul menţine starea de sănătate, redă tinereţea, reface organismul, luptă contra îmbătrânirii şi relaxează corpul. Maseurul stăpâneşte cunoştinţe teoretice şi practice despre structura şi funcţiile musculaturii şi articulaţiilor.

Specializarea presupune o sfera larga de competente pentru desfasurarea activitatii si anume:

 • Sănătatea și siguranța la locul de muncă
 • Dezvoltarea unei afaceri în domeniu
 • Managemnetul cabinetului de masaj
 • Realizarea cadrului ambiental
 • Relația cu clienții
 • Anatomie funcțională
 • Fiziologie umană
 • Elemente de patologie specifică
 • Masaj somatic
 • Masaj sportiv
 • Masaj reflexogen
 • Drenaj limfatic
 • Masaj terapeutic
 • Elemente de psihologie
 • Tehnici de manevrare a pacienților
 • Etică și deontologie profesională
 • Elaborarea unui proiect de specialitate

  Specializarea se adresează celor care doresc să se angajeze pe postul de maseur și celor pasionați de masaj şi sănătate, care doresc să își perfecționeze cunostințele și deprinderile.

Beneficiile specializării:

 • Dobândești cunoştinţe care îți vor permite să îți deschizi propria afacere
 • Ești capabil să conduci un cabinet de masaj.

Durată: 2 ani