Școala

Istoric

Școala oferă servicii de formare inițială, prin învățământ postliceal adresat absolvenților de liceu în domeniul asistent medical generalist și farmacie.

Școala Postliceală Sanitară Suceava este unitate ce dispune de autonomie organizatorică și funcțională în concordanță cu reglementările legale, referitoare la organizarea și funcționarea sistemului de învățământ. Este unitate a învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educației și coordonată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava. A fost înființată în anul 1974 ca și Grup Școlar Sanitar iar prin O.M. Nr. 4402 din 31.08.1998 se desființează Grupul Școlar Sanitar Suceava și cu aceeași dată se înființează Școala Postliceală Sanitară Suceava.

CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ A ȘCOLII POSTLICEALE SANITARE SUCEAVA

Școala Postliceală Sanitară Suceava promovează educația în acord cu cerințele de integrare în societatea cunoașterii, care presupune consolidarea și dezvoltarea Spațiului European al Educației și Cercetării Științifice prin promovarea excelenței la nivelul tuturor activităților și proceselor desfășurate ținând seama de conceptele enunțate.

Caracteristicile care definesc unitatea noastră sunt atuurile unei școli bune, o școală care formează și dezvoltă competențele elevilor săi, o școală a cărei activitate are la bază parteneriatele cu unitățile sanitare din județul Suceava, alte școli, instituții, ONG-uri etc. și nu în ultimul rând, o școală preocupată în promovarea valorilor țării și ale Uniunii Europene. În acest sens putem menționa:

– șanse egale pentru fiecare promovând educația pentru o dezvoltare durabilă; promovarea învățării pe parcursul întregii vieți garantând pregătirea de specialitate și posibilitățile de aprofundare a pregătirii;

– preocupare permanentă pentru îmbunătățirea educației și formării cadrelor didactice; școala – promotor al calităţii și performanței urmărind dezvoltarea spiritului de competiție profesională și a sentimentului de mândrie pentru apartenența la o unitate de prestigiu;

– școală prietenoasă care cultivă o atitudine proactivă, o cultură a dezvoltării personale, a integrării în diversitate;

– școală democratică ce manifestă spirit de toleranță față de cadrele didactice și elevi indiferent de etnie, rasă, convingeri religioase sau politice etc.;

– școală care vizează crearea unui climat de muncă și de învățare stimulativ; unitate ce are în vedere crearea unui climat de siguranță fizică și spirituală pentru cursanți și personalul școlii.

Viziune

Școala Postliceală Sanitară Suceava vizează dezvoltarea unui mediu de educație și formare profesională centrat pe elev în contextul unui învățământ modern, promovând un dialog permanent, deschis și flexibil care stimulează instruirea profesională de calitate, cheia succesului acestor acțiuni fiind seriozitatea și rigurozitatea.

Viziunea școlii se fundamentează pe valori instituționale asumate:

– Calitatea procesului educațional;

– Flexibilitate, adaptabilitate și dinamism instituțional;

– Comunicare eficientă inter și intra-instituţională;

Dar și pe  valori care se adresează beneficiarilor direcți (elevii):

– Profesionalism, Inovație, Responsabilitate în exercitarea profesiei;

– Etică şi deontologiei profesională

valori care să conducă la formarea competențelor specifice unor profesioniști capabili să se adapteze la o societate în permanentă schimbare.

Misiune

Școala Postliceală Sanitară Suceava își propune:

– Asigurarea unui management participativ care presupune implicare și integrare. Implicarea este susținută de motivație, iar integrarea exprimă capacitatea membrilor organizației de a influența și chiar de controla deciziile organizaționale. Acest concept are ca rezultate așteptate o mai bună fundamentare a actului decizional, o motivare superioară a angajaților și  o stimulare a muncii de echipă;

– Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ și compatibilizarea sistemului de învătamânt cu sistemul european de educație și formare profesională;

– Realizarea pregătirii clinice a  elevilor în conformitate cu noul curriculum fapt ce va facilita integrarea rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii naţionale şi internaţionale;

– Implementarea unor programe educaţionale de calitate, care vor forma la elevi competenţe conforme cu standardele de referinţă din domeniu;

– Dezvoltarea individuală a elevului prin crearea unui climat de muncă de învatare stimulativ prin garantarea pregătirii specializate și a posibilităților de aprofundare a pregătirii;

– Dezvoltarea spiritului de competiție profesională și a sentimentului de mândrie pentru apartenența la o școala de prestigiu;

– Promovarea și aplicarea următoarelor concepte –  învățarea centrată pe elev, asigurarea unei baze materiale  complete,  utilizarea TIC în procesul de predare-învățare, precum și formarea continuă a personalului cu scopul asigurării unei pregătiri performante a elevilor;

– Realizarea de programe și proiecte extracurriculare, cu o largă deschidere spre cultura naţională, prin care şcoala, în parteneriat cu alți reprezentnți ai comunității să formeze profesioniști responsabili.