Comisii

ATRIBUȚII

– stabilește modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, adecvate specificului unității de învățământ și nevoilor educaționale ale elevilor, în vederea realizării potențialului maxim al acestora și atingerii standardelor naționale;

– elaborează programe de activități semestriale și anuale, menite să conducă la atingerea obiectivelor educaționale asumate și a progresului școlar;

– consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a planificărilor semestriale;

– elaborează instrumente de evaluare și notare;

– analizează periodic performanțele școlare ale elevilor;

– monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă și modul în care se realizează evaluarea elevilor;

– planifică și organizează instruirea practică a elevilor;

– organizează activități de pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învățare sau pentru examene/evaluări și concursuri școlare;

– organizează activități de formare continuă și de cercetare – acțiuni specifice unității de învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.;

– implementează standardele de calitate specifice;

– realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității didactice;

– orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare și din regulamentul de organizare și funcționare al unității.

COMPONENȚĂ

Președinte:

Prof. Dascalu Nicoleta

Membri:

Inst. Marțineac Ancuța – responsabil comisie

Prof. Amos Ștefania – responsabil catedră paraclinic

Farm. Lissov Geanina – responsabil catedră AMF

Inst. Răstoacă Liliana – responsabil catedră AMG

Dr. Bucșineanu Maria – responsabil catedra clinic

DESCRIERE

Evaluarea calității educației constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizație furnizoare de educație și programele acesteia îndeplinesc standardele de referință.

Școala Postliceală Sanitară Suceava își propune să faciliteze oferirea unui cadru școlar sigur, care respectă drepturile omului/elevului, oferă experiențe școlare atractive și obținerea stării de bine.

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației (C.E.A.C.) este un organism de asigurare internă a calității educației, înființată în baza O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.

COMPONENȚĂ

Coordonator: Inst. Răstoacă Liliana

Secretar: Inst. Marțineac Ancuța

Membri: Inst. Horga Ioana

Lider sindical: M.I. Buha Oana

Reprezentant elevi: Plăcintă Silvia

Reprezentant al Consiliului Local: Consilier local Munteanu Constantin

Reprezentant spital: as. Avăcăriței Mihaela

SCOP

Scopul comisiei pentru securitate și sănătate în muncă și situații de urgență este acela de a asigura atingerea obiectivelor instituției într-un mod eficient, eficace și economic, oferind siguranță beneficiarilor educabili, cât și personalului instituției.

ATRIBUȚII

Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și situații de urgență din cadrul Școlii Postliceale Sanitare Suceava, are următoarele atribuții:

 • analizează și face propuneri privind politica de securitate și sănătate în muncă și planul de prevenire și protecție,
 • urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienta acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de munca;
 • analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficiente;
 • analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
 • analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
 • propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
 • colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală;
 • realizează instructaje de protecţia muncii în Consiliul Profesoral şi în celelalte compartimente ale şcolii, verifică starea echipamentelor de protecţie, întocmeşte fişe de instructaj pentru toţi angajaţii, verifică periodic respectarea condiţiilor de securitate şi protecţie;
 • asigură crearea/ameliorarea condiţiilor de igiena muncii şi protecţie/prevenţie a întâmplărilor sau/şi efectelor nedorite care pun în pericol siguranţa şi securitatea personalului şcolii, încadrarea în termen a responsabilităţilor, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată;
 • urmăreşte modul în care se aplica şi se respecta reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în munca, măsurile dispuse de inspectorul de munca şi inspectorii sanitari;
 • analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de munca şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de munca şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
 • elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă în Consiliul Profesoral;
 • dezbate raportul activității comisiei, către conducătorul unităţii cel puţin o data pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă și pentru situații de urgență, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienta acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.
 • propune simularea unei activități de prevenire a incendiilor către unitățile externe competente;
 • elaborează şi aplică planul operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar;
 • colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală;
 • sprijină colectivul şcolii în realizarea unui climat de disciplină;
 • aplică sancţiuni elevilor cu abateri disciplinare, conform ROI și comisiei de ETICĂ de la nivelul unității școlare;
 • încadrarea în termen a responsabilităţilor, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată.
 • să permita, la solicitare, accesul fortelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoastere, instruire sau antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate de acesta;
 • să asigure utilizarea, verificarea, intetinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant;

COMPONENȚĂ

Președinte:

Prof. Dascalu Nicoleta

Responsabil SSM:

Chiriac Mihaela (administrator)

Responsabil ISU:

Macovei Loredana

Membri:

Verciuc Maria Magdalena

Lissov Geanina

Coroveac Dana (laborant)

DIAGNOZĂ

Prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar constituie o premisă importantă pentru crearea unui climat propice desfășurării activităților instructiv-educative și satisfacerii trebuințelor de siguranță sub multiple aspecte.

La nivelul școlii a existat o permanentă preocupare pentru rezolvarea tuturor tipurilor de conflicte care pot apărea pe parcursul desfășurării procesului instructiv-educativ și nu numai, existând o comunicare optimă între toți factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor (elevi-cadre didactice).

OBIECTIVE

– prevenirea și combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care pot apărea în cadrul școlii;

– conștientizarea existenței problemei violenței în societate și mediul școlar de către elevi, cadre didactica și crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul școlii;

– consilierea psihopedagogică a elevilor;

– identificarea formelor de manifestare a comportamentelor antisociale ale elevilor, în special a manifestărilor agresive.

COMPONENȚĂ

Președinte:

Prof. Dascalu Nicoleta

Membri:

M.I. Straton Alexandra – responsabil comisie

M.I. Verciuc Magdalena

Psiholog Șaramet Violeta

Elev Aolăriței Ana-Maria

Elev Roșu Cătălina

ATRIBUȚII

– asigură la nivelul unității de învățământ, planificarea, organizarea și desfășurarea activităților din domeniul formării în cariera didactică;

– realizează diagnoza de formare continuă;

– asigură monitorizarea impactului formării cadrelor didactice asupra procesului de predare-învățare-evaluare și progresul școlar al elevilor;

– asigură organizarea și desfășurarea activităților specifice de mentorat didactic pentru cadrele didactice debutante, în vederea susținerii examenului național pentru definitivare;

– realizează rapoarte și planuri anuale privind dezvoltarea profesională continuă și evoluția în cariera didactică a personalului didactic încadrat în unitatea de învățământ.

COMPONENȚĂ

Președinte:

Prof. Dascalu Nicoleta

Membri:

M.I. Buhă Oana-Mihaela – responsabil comisie

Prof. Lissov Geanina

Inst. Marțineac Ancuța

Inst. Răstoacă Liliana